Homedd.com
About HomeDD FAQ Site Map Contact Us Disclaimer
Add page to Favorites
Membership Zone
Sign-in Name
Password
 
ลืม Password  
สมัครสมาชิก ฟรี รับสิทธิพิเศษมากมาย
Home Search
Home Decor
Gardening
Home Financing
Home Services
Do it yourself
Home Magazine
Web board


แนะนำ HomeDD แก่เพื่อนของคุณ
เงื่อนไขในการใช้บริการของ homedd เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน
Disclaimer

Homedd.com ให้บริการต่างๆ แก่ผู้ใช้บริการโดยมีเงื่อนไขการให้บริการตามรายละเอียดต่อไปนี้

  ลักษณะการให้บริการ
Homedd.com เว็บไซต์ที่เป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอข้อมูล สินค้า และบริการเกี่ยวกับบ้าน รายละเอียดต่างๆของข้อมูล บทความ ภาพ เนื้อหา ราคา อื่นๆที่ได้ถูกนำเสนอต่อสาธารณะ หรือส่งต่อแบบส่วนตัวนั้น ถือเป็นความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวของผู้ที่นำเสนอข้อมูลหรือเนื้อหานั้นๆ เนื่องจาก Homedd.com มิได้เข้าไปควบคุมเนื้อหาที่ถูกโพสต์ผ่านการให้บริการของเรา เช่นประกาศซื้อ ขาย เช่า ต่างๆ และข้อมูลของโครงการบ้านใหม่ ดังนั้นเราจึงไม่รับประกันความถูกต้อง สมบูรณ์ หรือคุณภาพของเนื้อหาที่เกิดจากการโพสต์โดยผู้ใช้บริการ หรือ สมาชิกท่านอื่นๆ

การค้นหาข้อมูลหรือบริการในเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้บริการไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ และถือเป็นความสมัครใจของผู้ใช้บริการ ซึ่งยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ และตกลงที่จะไม่ใช้บริการในลักษณะดังนี้
 • อัพโหลด ติดประกาศ หรือส่งข้อความหรือเนื้อหาใดๆ ที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม คุกคาม หมิ่นประมาท หยาบคาย อนาจาร เหยียดผิว เชื้อชาติ หรือศาสนา หรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น
 • แสดงตัวหรือปลอมแปลงเป็นผู้อื่น หรือแสดงความเกี่ยวข้องกับผู้อื่นโดยไม่เป็นจริง
 • เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขสิ่งที่ใช้บ่งบอกผู้ใช้เพื่อที่จะหลบเลี่ยงหรือหลอกลวงเกี่ยวกับต้นกำเนิดของข้อความหรือเนื้อหาที่ส่งผ่านบริการของ Homedd.com
 • อัพโหลด ติดประกาศ หรือส่ง ข้อความหรือเนื้อหาใดๆที่ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายทางการค้า ความลับทางการค้าของผู้ใด
 • อัพโหลด ติดประกาศ หรือส่ง โฆษณา ข้อความหรือเนื้อหาใดๆ ที่มีไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือโค้ดคอมพิวเตอร์ ไฟล์หรือ โปรแกรม อื่นๆ ที่ถูกออกแบบไว้เพื่อทำลาย ทำให้การทำงานของเซิร์ฟเวอร์ เนตเวิร์กคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ หรือซอฟแวร์หยุดชะงัก หรือจำกัดความสามารถในการทำงาน
 • เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้รายอื่นๆ ด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม
 • สนับสนุนส่งเสริมหรือมีข้อความบอกวิธีการเกี่ยวกับการกระทำที่ผิดกฎหมาย

  ความถูกต้องของข้อมูลที่นำเสนอ
การนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร บทความ หรือข้อความในเว็บไซด์นี้ Homedd.com เป็นเพียงสื่อกลางการให้บริการรวบรวมข้อมูล และความรู้ด้านต่างๆ เท่านั้น ดังนั้น Homedd.com จึงไม่รับรองความถูกต้องของข้อมูล ข่าวสาร หรือข้อความอื่นๆทั้งหมด รวมถึงข้อมูลที่เป็นการประกาศจากบุคคลที่สาม เช่น ข้อมูลการประกาศให้เช่า ข้อมูลการประกาศต้องซื้อบ้าน ข้อมูลโครงการบ้านใหม่ หรือข้อมูลประกาศขายบ้าน Homedd.com ไม่รับประกันความถูกต้อง ในการนำเสนอข้อมูลดังกล่าว หากก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้บริการ หรือบุคคลภายนอก Homedd.com จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าว แต่ประการใด

Homedd.com มีความเชื่อมั่น และเคารพสิทธิ์ของทุกท่านที่ส่งข้อมูลมายัง Homedd.com ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ หรือภาพกราฟฟิกอื่นๆ ที่ท่านเลือกมาโพสต์/นำเสนอ และท่านตกลงยินยอมให้ Homedd ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ด้วยวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวได้ตลอดระยะเวลาที่ท่านยังคงนำเสนอข้อมูลในเว็บไซต์ รวมถึงการรวบรวมไว้เพื่อนำเสนอในรูปของสื่อเทคโนโลยีอื่นๆ ที่ได้มีการพัฒนาในภายหลัง
TOP

  ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย (Copyrights)
Homedd.com ขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบว่า ข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า วิธีการนำเสนอ และส่วนประกอบใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซด์นี้ทั้งหมด เป็นสมบัติของ Homedd.com โดยชอบด้วยกฎหมายแต่เพียงผู้เดียว และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทย

หากบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่าหรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าหรือประโยชน์อันมิชอบจากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก Homedd.com ไม่ว่ากรณีใดๆ Homedd.com จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที

  ข้อควรปฏิบัติ
โปรดระลึกไว้เสมอว่าโดยกฎโดยสากลของการใช้อินเตอร์เน็ตนั้น ผู้ใช้จะต้องทำตามกฎของแต่ละประเทศเกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ตและข้อความและเนื้อหาที่ยอมรับได้ของประเทศนั้นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านตกลงที่จะทำการกฎหมายที่บังคับใช้เกี่ยวกับการส่งผ่านข้อมูลจากประเทศไทยหรือประเทศที่ท่านพำนักอยู่

  การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการให้บริการ
Homedd.com สงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือหยุดให้บริการชั่วคราวหรือถาวรเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดย Homedd.com ไม่ต้องรับผิดชอบต่อท่านหรือบุคคลที่สามสำหรับการเปลี่ยนแปลงใดๆ และ การหยุดให้บริการชั่วคราวหรือถาวรนั้น

  การปฏิเสธความรับผิดชอบ
ผู้ใช้บริการยินยอมตามข้อตกลงที่ว่า
 • การใช้บริการถือเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้บริการเอง บริการที่มีนั้นจะมีตามที่เป็นอยู่และมีให้ Homedd.com จะไม่รับผิดชอบต่อการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้นไม่ว่าจะระบุไว้ชัดเจนหรือโดยนัย
 • Homedd.com ไม่รับประกันว่า
  - บริการจะต้องเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ทุกราย
  - บริการจะไม่หยุดชะงัก ปลอดภัย หรือไม่มีความผิดพลาด
  - ผลที่ได้จากการใช้บริการจะถูกต้องและเชื่อถือได้ทั้งหมด
  - คุณภาพของผลิตภัณฑ์ บริการ ข้อมูลข่าวสาร หรือสิ่งอื่นๆที่ซื้อหรือได้รับไปผ่านบริการจะเป็นไปตามความคาดหมายของผู้ใช้บริการทุกราย
  - ความผิดพลาดใดๆ ของซอฟต์แวร์จะได้รับการแก้ไขในทันที
  - สิ่งใดๆ ได้รับผ่านการใช้บริการจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ใช้บริการเอง และยอมรับความเสี่ยงสำหรับความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อระบบคอมพิวเตอร์ หรือการสูญหายของข้อมูลที่เป็นผลเนื่องมาจากการใช้เว็บไซต์ Homedd.com
TOP

  การสมัครสมาชิก และ Homedd Newsletter
ในการสมัครสมาชิก ผู้ใช้บริการตกลงที่จะ
 1. ให้ข้อมูลปัจจุบันที่ถูกต้อง เป็นความจริง และสมบูรณ์เกี่ยวกับตัวเองตามที่ระบุในแบบฟอร์มสมัครสมาชิก และ
 2. คอยปรับปรุงแก้ไขข้อมูลลงทะเบียนให้ถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริง และสมบูรณ์อยู่เสมอ หากท่านให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือสมบูรณ์ Homedd.com มีสิทธิที่จะระงับการใช้หรือเพิกถอนสมาชิกภาพ และปฎิเสธการใช้บริการใดๆ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่มีอยู่ในปัจจุบันและอนาคต
ผู้ใช้บริการจะต้องกรอกข้อมูลที่จำเป็นตามที่ระบุ (เช่น ชื่อ และ email address) ลงในแบบฟอร์มลงทะเบียนของ Homedd.com รวมถึง sign-in name (ชื่อผู้ใช้) และ password (รหัสผ่าน) และข้อมูลอื่นๆ เช่น ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ หรืออายุ เป็นต้น ซึ่ง sign-in name และ password ดังกล่าวจะถูกเก็บไว้สำหรับใช้เป็นหมายเลขอ้างอิงในฐานข้อมูล เมื่อเป็นสมาชิกแล้วจะได้รับ Homedd Newsletter ตามหัวข้อที่สนใจทาง email ซึ่งสมาชิกสามารถเข้ามาเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลของตนที่เคยให้ไว้ให้ตรงกับความเป็นจริงในปัจจุบันได้ใน Member Zone

สิทธิประโยชน์ใดๆ ที่ได้จากการมีสมาชิกภาพ จะคงอยู่ตราบเท่าที่ผู้ใช้ยังคงเป็นสมาชิกของ Homedd.com และจะถูกยกเลิกเมื่อสิ้นสุดสถานะภาพการเป็นสมาชิกแล้ว หรือการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 

  การตัดสิทธิ์การเป็นสมาชิก
ผู้ใช้ตกลงให้ Homedd.com มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกรหัสผ่าน การสมาชิก การใช้บริการ และการลบข้อความเนื้อหาที่อยู่ในบริการไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หากมีเหตุให้เชื่อว่าผู้ใช้รายนั้นได้ละเมิดเงื่อนไขการให้บริการ โดยจะหยุดการให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ว่าจะแจ้งให้ทราบหรือไม่ รวมถึงการลบข้อมูลและไฟล์ต่างๆ ที่เกียวข้องในระหว่างที่เป็นสมาชิกอยู่ และหรือปิดกั้นการเข้ายังไฟล์หรือบริการนั้นๆ

  สิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกสถานภาพ
สมาชิก Homedd.com จะได้รับสิทธิ์เป็นสมาชิกของ Homedd Newsletter โดยอัตโนมัติ ซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกที่จะรับหรือไม่รับ ข่าวสารทาง email หรือรับแล้วยกเลิกได้ในอนาคต นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการมีสิทธิ์บอกเลิกการเป็นสมาชิกของ Homedd.com ได้ในอนาคตเช่นกัน การแจ้งความประสงค์จะไม่รับการติดต่อจาก Homedd.com ในอนาคตหรือเลิกใช้บริการ สามารถทำได้โดยส่งอีเมล์มาที่ privacy@homedd.com
TOP

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลข้างต้น
กรุณาติดต่อ
โทร 0-2230-8652-3 Fax 0-2237-8846
e-mail : info@homedd.com
ฝ่ายอินเตอร์เนตมาร์เก็ตติ้ง
ชั้น 6 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
38 อาคาร คิวเฮ้าส์ คอนแวนต์ ถ.คอนแวนต์ สีลม บางรัก กทม. 10500
Auction Loan ใหม่ ครั้งแรกในเมืองไทย แบงค์แข่งขันประมูลสินเชื่อให้คุณ รู้ผลภายใน 24 ชม.


 
Homepage
New HomesHome BuildersCondominiumsHome Classified
Home RentalsHome DecorGardeningHome Financing
Home ServicesDo It YourselfHome MagazineWeb board
About HomeDDFAQSite MapContact UsDisclaimer
Best viewed with 800x600 screen resolution on an Internet Explorer 5.5 or higher
ติชมแสดงความคิดเห็น : info@homedd.com
Copyright 2000-2003 Land & Houses Public Company Limited. All right reserved.