Homedd.com
About HomeDD FAQ Site Map Contact Us Disclaimer
Add page to Favorites
สมัครสมาชิก ฟรี รับสิทธิพิเศษมากมาย
Home Search
Home Decor
Gardening
Home Financing
Home Services
Do it yourself
Home Magazine
Web board


Sign-in สมาชิก
Sign-in name
Password
ลืม Password
คำนวณค่าใช้จ่ายเรื่องบ้านอัตโนมัติ
ถามตอบ ผู้เชี่ยวชาญ
Member Zone
Home Classified ตลาดบ้านมือสองคุณภาพ มีให้เลือกมากมาย พร้อมรูป ราคา และรายละเอียด
  เกร็ดความรู้เรื่องบ้านมือสอง

 คืนภาษีจากการขายบ้านเดิม

ศูนย์ให้คำปรึกษา การขอคืนภาษี จากการขายบ้านเดิมเพื่อซื้อบ้านใหม่

 หลักการ
 
        เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ขยายตัวเพิ่มขึ้น และบรรเทาภาระภาษีให้แก่ประชาชนซึ่งประสงค์จะขยายที่อยู่อาศัยของตนเอง ให้เหมาะสมกับสภาพการดำรงชีวิตโดยการขายที่อยู่อาศัยเดิมและซื้อที่อยู่อาศัยแห่งใหม่สมควรกำหนดให้เงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็น บ้าน โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย หรืออสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวพร้อมที่ดิน หรือห้องชุดสำหรับการอยู่อาศัย ในอาคารชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด เป็นเงินได้พึงประเมินที่ไม่ต้องนำมารวมในการคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้

 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข

       แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 241(พ.ศ.2546)มีข้อกำหนดดังนี้
1.อสังหาริมทรัพย์เดิมที่ขายต้องใช้ประโยชน์เพื่ออยู่อาศัย โดยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับแต่วันที่ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์นั้น จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขดังนี้
       1.1. เจ้าของกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์เดิมที่ขายต้องเป็นบุคคลธรรมดา ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลและกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง
       1.2. อสังหาริมทรัพย์เดิมที่ขายนั้น ใช้ประกอบกิจการของตนเองด้วยก็ได้
       1.3. กรณีที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหลังเดิมน้อยกว่า 1 ปี แล้วโอนชื่อเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านหลังใหม่ที่ซื้อ ระยะเวลาการมีชื่อในทะเบียนบ้านของบ้านหลังเดิมและบ้านหลังใหม่ นับถึงวันขายบ้านหลังเดิมรวมกันแล้วต้องไม่น้อยกว่า 1 ปี
       1.4. การมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านชั่วระยะเวลาหนึ่ง หรือหลายระยะเวลารวมทั้งหมดถึง 1 ปี ให้ถือว่ามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1 ปี
       1.5 กรณีขายบ้านเดิมเป็นสินสมรส คู่สมรสทั้งสองฝ่ายหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
2.ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับการขายบ้านเดิมนั้น ผู้ขายจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ก่อน แล้วมีสิทธิขอคืนได้โดยจะต้องยื่นคำร้องขอคืนตามแบบ ค.10 ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ หรือสำนักงานพื้นที่สาขาท้องที่ที่ผู้มีภูมิลำเนา โดยจะต้องแนบหลักฐานดังนี้
        2.1 ต้นฉบับใบเสร็จรับเงินค่าภาษีเงินได้ฉบับที่กรมที่ดินออกให้สำหรับการขายบ้านหลังเดิม
       2.2 สำเนาคู่ฉบับสัญญาซื้อขายบ้านหลังเดิมของสำนักงานที่ดิน
        2.3 สำเนาคู่ฉบับสัญญาซื้อขายบ้านหลังใหม่ของสำนักงานที่ดิน
       2.4 สำเนาทะเบียนบ้านทั้งบ้านหลังเดิมและบ้านหลังใหม่ (ของบ้านหลังใหม่ใช้ในกรณีที่อยู่บ้าน หลังเดิมน้อยกว่า 1 ปี)

       ฝากขายบ้านและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท บี.ซี.พี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด โทร. 0-2930-2302 e-mail : bcp@bcp.co.th 

 


Top
Homepage
New HomesHome BuildersCondominiumsHome Classified
Home RentalsHome DecorGardeningHome Financing
Home ServicesDo It YourselfHome MagazineWeb board
About HomeDDFAQSite MapContact UsDisclaimer
Best viewed with 800x600 screen resolution on an Internet Explorer 5.5 or higher
ติชมแสดงความคิดเห็น : 2home@homedd.com
Copyright 2000-2003 Land & Houses Public Company Limited. All right reserved.